Pozor: nie sme schopní ručne preložiť celý obsah platformy, pretože platforma rastie veľmi rýchlo. Obsah sa zapíše do angličtiny a automaticky sa preloží. Ospravedlňujeme sa, ak existujú chyby v texte, ktoré sú spôsobené automatickým prekladom. Pretože sa snažíme pomôcť rastúcej medzinárodnej komunite užívateľov Oziway, myslíme si, že je dôležitejšie dodať obsah v mnohých jazykoch pre mnoho ľudí, aspoň spôsobom, ktorý je väčšinou správne (aj keď má chyby), ako vynechať veľa ľudí. Pokúsime sa opraviť najviditeľnejšie chyby prekladu.

About Us

The Company

Work on the Oziway system was started a few years ago just after the peak of the financial crisis (GFC Global Financial Crisis). Many people had a hard time then, many people still have a financial hard time today

Oziway helps Users who want to earn money by allowing them to promote thousands of products and services available on the Oziway Marketplace, without any financial risk and with a low daily workload needed. We want the Promoters to earn additional money from transactions that take place on their websites. Each Promoter receives a free website that needs to be promoted, and this results in the earning of a commission

Oziway is not a replacement of your current job (although if you do not have a job, it might be a good way to start earning). The purpose of Oziway is to help you a little in life

Oziway has also added also the possibility of sharing News. So you can publish products for sale, you can also publish General Information, and you can publish news to share with others. We are different to other Social networks and information sites , because we don’t censor information. We don’t censor your news items, and we don’t censor the products that you are selling, as long as what you publish is legal. We make it possible for anyone to contact the publisher (of the Product or News item) using the internal messenger, if there is a problem with the publishing..

The most important facts:

- We are a platform that connects people that want to sell, with people that want to Promote.. We receive a commission after a sale is made and we distribute that commission between the Promoters (a small part of the commission stays with us). Everyone can add Products or Services on our platform
- The Oziway platform also allows for the publishing of News items that we do not censor. We make it possible for anyone to contact the author of the item to discuss any problems with the publishing
- If you want to Promote products and services, we are a free platform for you to earn money. We give you the opportunity to earn money. We don’t want to take your money. It is free to use
- If you are a Seller, you only pay a success fee after the transaction is finalized and you get paid by the Customer
- We are a true mission service. For products, we earn a small part of the commission but most of it goes to the Promoters. We want our Promoters to be happy. For news items, we make it possible for anyone to share any news without our censorhip
- Users can join us from anywhere in the world. All countries are welcome, however only some countries have products listed. We are continuously working to expand the list of countries where Products are available. We welcome new partners to help us expand into new countries
- We do not guarantee your success, but we will try everything, to provide help and materials to help you succeed
- Anyone can join us at any time. Its free. And anyone can leave us at any time. You have no obligation to do anything on Oziway

We are looking for new Partners in new countries. Contact us if you have an idea on how we can cooperate to help people in your country

Why the name “Oziway”

Oziway is Freedom

The name Oziway comes from the phrase “Australian Way”. Australia is often called Oz by Australians who call themselves Ozi’s. Australia to many people symbolizes freedom and an easy way of life. The Oziway concept was created by an Australian who spent a lot of time travelling to different countries to see how people live and what problems they have in their daily lives

The mission of the Oziway system, is to help people, from all over the world

The mission was extended in 2020 to include the possibility to share information without boundaries and censorship. News items that you post get translated automatically into many languages

How can we help you:

- Do you want to belong to an international community of Promoters
- Do you want to share news information that is automatically translated into many languages, and is not censored
- Do you want to learn to promote on the internet
- Do you want to earn additional money

The Oziway system might be for you. You can promote what you want, how you want, where you want, and when you want

And that is Freedom

o nás

Spoločnosť sa

Práce na systéme Oziway sa začali pred niekoľkými rokmi tesne po vrchole finančnej krízy (globálna finančná kríza GFC). Mnoho ľudí vtedy malo ťažké obdobie, mnoho ľudí má dnes ešte finančné ťažkosti.

Oziway pomáha používateľom, ktorí chcú zarobiť peniaze tým, že im umožňuje propagovať tisíce produktov a služieb dostupných na trhu Oziway, bez akéhokoľvek finančného rizika a s nízkou dennou pracovnou záťažou potrebnou. Chceme, aby Usporiadatelia zarobili ďalšie peniaze z transakcií, ktoré sa konajú na ich webových stránkach. Každý Usporiadateľ dostane bezplatnú webovú stránku, ktorú je potrebné propagovať, čo vedie k získaniu provízie

Oziway nie je náhradou vašej súčasnej práce (aj keď ak nemáte prácu, mohlo by to byť dobrý spôsob, ako začať zarábať). Účelom Oziway je pomôcť vám trochu v živote

Oziway tiež pridal možnosť zdieľania Správ. Takže môžete publikovať produkty na predaj, môžete tiež publikovať všeobecné informácie a publikovať správy na zdieľanie s ostatnými. Líšime sa od iných sociálnych sietí a informačných stránok, pretože informácie cenzurovať. Vaše novinky cenzurujem a produkty, ktoré predávate, cenzurujete, pokiaľ je to, čo zverejňujete, legálne. V prípade problému s publikovaním umožňujeme komukoľvek kontaktovať vydavateľa (položky Produkt alebo Novinky) pomocou interného messengera.

Najdôležitejšie fakty:

- Sme platforma, ktorá spája ľudí, ktorí chcú predať, s ľuďmi, ktorí chcú propagovať.. Obdržíme províziu po predaji a rozdeľujeme túto Komisiu medzi predkladateľmi (malá časť Komisie zostáva u nás). Každý môže pridať produkty alebo služby na našej platforme
- Platforma Oziway tiež umožňuje vydávanie noviniek, ktoré cenzurovať. Umožňujeme komukoľvek kontaktovať autora položky a prediskutovať akékoľvek problémy s publikovaním
- Ak chcete propagovať produkty a služby, sme slobodná platforma pre vás zarábať peniaze. Dáme vám možnosť zarobiť peniaze. Nechceme, aby sa vaše peniaze. Je zadarmo na použitie
- Ak ste predávajúci, platíte len poplatok za úspech po dokončení transakcie a dostanete zaplatené zákazníkom
- Sme skutočná misijná služba. V prípade produktov zarábame malú časť provízie, ale väčšina z nich ide Usporiadateľom. Chceme, aby boli naši promotéri šťastní. V prípade spravodajských položiek umožňujeme každému zdieľať akékoľvek novinky bez nášho cenzúry
- Používatelia sa k nám môžu pripojiť odkiaľkoľvek na svete. Všetky krajiny sú vítané, ale len niektoré krajiny majú uvedené produkty. Neustále pracujeme na rozšírení zoznamu krajín, v ktorých sú produkty k dispozícii. Vítame nových partnerov, ktorí nám pomôžu expandovať do nových krajín
- NEZARUČUJEME váš úspech, ale budeme sa snažiť všetko, poskytnúť pomoc a materiály, ktoré vám pomôžu uspieť
- Kedykoľvek sa k nám môže pridať ktokoľvek. Je to zadarmo. A ktokoľvek nás môže kedykoľvek opustiť. Nemáš žiadnu povinnosť robiť nič na Oziway.

Hľadáme nových partnerov v nových krajinách. Kontaktujte nás, ak máte predstavu o tom, ako môžeme spolupracovať, aby sme pomohli ľuďom vo vašej krajine

Prečo názov "Oziway"

Oziway je sloboda

Názov Oziway pochádza z frázy "austrálska cesta". Austrália je často nazývaný oz Austrálčania, ktorí hovoria Ozi to. Austrália pre mnoho ľudí symbolizuje slobodu a jednoduchý spôsob života. Koncept Oziway bol vytvorený Austrálčan, ktorý strávil veľa času cestovania do rôznych krajín, aby videli, ako ľudia žijú a aké problémy majú v ich každodennom živote

Poslaním systému Oziway, je pomôcť ľuďom, z celého sveta

Misia bola v roku 2020 rozšírená o možnosť výmeny informácií bez hraníc a cenzúry. Správy, ktoré zverejníte, sa automaticky preložia do mnohých jazykov

Ako vám môžeme pomôcť:

- Chcete patriť do medzinárodnej komunity predkladateľov
- Chcete zdieľať spravodajské informácie, ktoré sa automaticky prekladajú do mnohých jazykov a nie sú cenzurované
- Chcete sa naučiť propagovať na internete
- Chcete získať ďalšie peniaze

Systém Oziway môže byť pre vás. Môžete propagovať, čo chcete, ako chcete, kde chcete, a keď chcete

A to je sloboda

Zobraziť pôvodný text preložené automaticky

 

 

Chcete si prečítať ďalšie zaujímavé články o platforme Oziway?

Nižšie nájdete zaujímavé články o rôznych témach

- Ako začať podporovať: kliknite na odkaz tu

- Vytvorte webovú lokalitu skopírovaním šablóny:kliknite na odkaz tu

- Ako začať predávať: kliknite na odkaz tu

- Ako pridať produkt prostredníctvom e-mailu : kliknite na odkaz tu

- Zoznam všetkých krajín, kde Oziway má webové stránky: kliknite na odkaz tu

- Všeobecná sekcia Pomocníka: kliknite na odkaz tu

- Ako systém Oziway funguje: kliknite na odkaz tu

- Koľko peňazí môže byť zarobil: kliknite na odkaz tu

- Všeobecné FAQ (často kladené otázky): kliknite na odkaz tu

- Ako si vybrať konkrétneho predajcu ponuka: kliknite na odkaz tu

- Ako zverejniť veľkoobchodný produkt:kliknite na odkaz tu

- Ako vytvoriť vlastnú ponuku z veľkoobchodných produktov:kliknite na odkaz tu

- Zoznam všetkých kategórií (môžete použiť pri vysielaní produktov e-mailom:kliknite na odkaz tu

- Ako upraviť produkty na vašich webových stránkach (po tom, čo ste dostali predvolenú webovú stránku pri registrácii):kliknite na odkaz tu

- Ako pridať žiadosť, ak nenájdete to, čo ste hľadali:kliknite na odkaz tu

- Ako bezpečne dovážať z Číny: kliknite na odkaz tu

  Nakládky...