Wiadomości

We started to work on a very big functional extension - the ability to post NEWS items by users (update 95) Začali sme pracovať na veľmi veľkom funkčnom rozšírení - možnosť uverejňovať novinky používateľmi (aktualizácia 95)

10.1.2021 · Show the original text translated automatically
We started to work on a very big functional extension - the ability to post NEWS items by users (update 95)

We want users to be able to post NEWS items, not only Products for sale

These news items can be used to advertise products on Oziway or elsewhere

They can also improve your SEO efforts, because each news item is automatically translated into 40 languages !

- OP-2311, -
- OP-2314, CMS pages are not translated. Fix
- OP-2317, Separate Global Products Update for Products and News
- OP-2326, read operation timeouts from time to time
- OP-2327, -
- OP-2346, Problems reindexing Catalog Category Product

Sprint 95 (04/01 - 10/01)
Začali sme pracovať na veľmi veľkom funkčnom rozšírení - možnosť uverejňovať novinky používateľmi (aktualizácia 95)

Chceme, aby používatelia mohli uverejňovať NOVINKY, nielen Produkty na predaj

Tieto novinky môžu byť použité na inzerciu produktov na Oziway alebo inde

Môžu tiež zlepšiť vaše úsilie o SEO, pretože každá spravodajská položka je automaticky preložená do 40 jazykov!

- OP-2311, -
- OP-2314, CMS stránky nie sú preložené. Opraviť
- OP-2317, samostatná globálna aktualizácia produktov pre produkty a novinky
- OP-2326, čas od času prečítanie prevádzkových časových limitov
- OP-2327, -
- OP-2346, Problémy s preindexovaním katalógu kategórie produktu

Šprint 95 (04/01 - 10/01)
  Nakládky...