Wiadomości

OZIWAY.TV is launched (silently) on 4/3/21 (update 97) OZIWAY. TV je spustená (ticho) na 4/3/21 (aktualizácia 97)

7.3.2021 · Show the original text translated automatically

OZIWAY.TV is officially launched on 4/3/21

Its a news site that provides anonymity, but also its an incredible SEO too, because the news pages that reference your products get translated into 40 different languages.

Let Oziway.tv advertise your products (whether they are on the Oziway platform or not)

- OP-2037, After editing a product, update the automatic translation into 40 languages
- OP-2309, Sometimes, news items viewed by the user, show an error
- OP-2358, Error when editing products in the inline ajax editor
- OP-2184, Ensure that in Australia only AUD and USD are available
- OP-2218, Delete duplicates of pictures in the database
- OP-2246, Delete references in a CMS document to non existing template
- OP-2278, Fix to our Cache crawler
- OP-2293, -
- OP-2304, -
- OP-2307, Fix unavailability from time to time
- OP-2315, If there is any error in the system, inform the IT department on the Slack communicator
- OP-2320, Add dedicated script for importing News items
- OP-2321, Database engine overloaded on the machines serving internet bot traffic
- OP-2328, -
- OP-2329, Setup Oziway.tv
- OP-2330, Turn off compression of images
- OP-2331, Date Added is incorrectly showing the date of product or news item creation.
- OP-2332, Corrected some translation texts
- OP-2337, -
- OP-2339, Script that corrects non-latin URL addresses must be changed
- OP-2341, Added date of Creation on the news item page.
- OP-2344, Changed some system texts on the oziway.tv site
- OP-2351, Verify the script that changes non-latin URLs to Latin or English links
- OP-2357, News items need to have some processing done after being added to the database
- OP-2360, Deleted User details from news items. All news items are anonymous, unless the Author wishes to show their details in the article itself
- OP-2370, Date Added is incorrectly showing the date of product or news item creation.
- OP-2371, News items are now viewed using a new template
- OP-2372, Stopped using CDN for JS and CSS.
- OP-2373, Deleted Sellers items section on Oziway.tv, as well as Popular items.
- OP-2374, Sellers offers (section on the bottom of the Product card) sometimes shows offers of different sellers
- OP-2375, Some news items are not added after sending to [email protected]
- OP-2379, Some products aren't visible in the system backend dashboard
- OP-2209, Added Philipines website

Sprint 97 (02/03-07/03)

OZIWAY. TV je oficiálne spustená 4/3/21

Je to spravodajská stránka, ktorá poskytuje anonymitu, ale aj neuveriteľné SEO, pretože spravodajské stránky, ktoré odkazujú na vaše produkty, sa prekladajú do 40 rôznych jazykov.

Nechajte Oziway.tv svoje produkty (bez ohľadu na to, či sú na platforme Oziway alebo nie)

- OP-2037, Po úprave produktu aktualizujte automatický preklad do 40 jazykov
- OP-2309, Niekedy, spravodajské položky prezerané používateľom, zobraziť chybu
- OP-2358, Chyba pri úprave produktov v inline editore Ajax
- OP-2184, Uistite sa, že v Austrálii sú k dispozícii len AUD a USD
- OP-2218, Odstráňte duplikáty obrázkov v databáze
- OP-2246, Vypustiť odkazy v dokumente CMS na existujúcu šablónu
- OP-2278, Fix na náš cache crawler
- OP-2293, -
- OP-2304, -
- OP-2307, z času na čas opravte nedostupnosť
- OP-2315, Ak sa v systéme vyskytne chyba, informujte IT oddelenie na komunikátore Slack
- OP-2320, Pridať vyhradený skript pre import spravodajských položiek
- OP-2321, Databázový nástroj preťažený na strojoch slúžiacich internetovej bot prevádzky
- OP-2328, -
- OP-2329, inštalačný Oziway.tv
- OP-2330, Vypnutie kompresie obrázkov
- OP-2331, Dátum pridané nesprávne zobrazuje dátum vytvorenia produktu alebo novinky položky.
- OP-2332, Opravené niektoré prekladové texty
- OP-2337, -
- OP-2339, skript, ktorý opravuje non-latin URL adresy musia byť zmenené
- OP-2341, Pridaný dátum vytvorenia na stránke spravodajskej položky.
- OP-2344, zmenil niektoré systémové texty na oziway.tv stránke
- OP-2351, Overte skript, ktorý mení iné ako latinské adresy URL na latinské alebo anglické prepojenia
- OP-2357, Spravodajské položky musia mať nejaké spracovanie vykonané po pridaní do databázy
- OP-2360, Odstránené užívateľské údaje zo spravodajských položiek. Všetky novinky sú anonymné, pokiaľ autor nechce zobraziť svoje údaje v samotnom článku
- OP-2370, Dátum pridané nesprávne zobrazuje dátum vytvorenia produktu alebo novinky položky.
- OP-2371, Novinky sa teraz prezerá pomocou novej šablóny
- OP-2372, Prestal používať CDN pre JS a CSS.
- OP-2373, Sekcia Odstránené predajcovia položky na Oziway.tv, rovnako ako populárne položky.
- OP-2374, Predajcovia ponúkajú (sekcia v spodnej časti produktovej karty) niekedy zobrazuje ponuky rôznych predajcov
- OP-2375, Niektoré novinky sa nepridajú po odoslaní [email protected]
- OP-2379, Niektoré produkty nie sú viditeľné na systémovej backendovej doske
- OP-2209, webová stránka Added Philipines

Šprint 97 (02/03-07/03)
  Nakládky...